سرکارخانم نویده رجبی
مسئول ثبت قرارداد بانک مشاغل کرمانشاه